ОБЩИНА ДОБРИЧКА УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ

02.09.2022 г.

На 02.09.2022 г. се проведе заключителна пресконференция по проект

“Хършова – Добричка,
Заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура“,
финансиран от програма INTERREG V A Румъния – България. Финансовият принос на ЕС по проекта е 1 199 154,49 евро.

Проектът е с продължителност от 12.09.2018 до 11.09.2022 г. и се изпълнява от двама партньори: Община Добричка (България) и Община Хършова (Румъния).

Целта на проекта е да се съживи трансграничния регион, като се стимулира развитието на туризма и опазването на културното наследство на историческaта област, в която съществуват две нации (Румъния и България).

Дейности:
По проекта са изпълнени инвестиционни дейности, които превърнаха фолклорния фестивал „Песни и танци от слънчевa Добруджа“ край село Дебрене в община Добричка в трансгранична проява, привличаща интереса на ценителите на автентичния фолклор и зад граница.
Модернизирани са читалищата в село Черна и в село Ловчанци ( община Добричка) и Домът на културата в Хършова, в който се постави началото на трансграничен фестивал „Добруджа с елек и престилка“.
Разработени са Обща стратегия за културен туризъм в трансграничния район Констанца -Добрич и четири трансгранични маршрута, в които са включени 51 обекта от окръг Констанца и 121 обекта от област Добрич. Те допринасят за опазването и популяризирането на културното наследство и за насърчаване на културния обмен между Румъния и България.
За задоволяване на туристическия интерес към четирите маршрута са обучени румънски и български екскурзоводи и са издадени множество промоционални материали.

За изпълнение на дейностите по проекта община Добричка проведе 19 обществени поръчки и сключи 29 договора с изпълнители на обща стойност 1151293 лева.