ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
А. ВЪВЕДЕНИЕ
Поверителността на уебсайта ни е много важна за нас и сме ангажирани да я пазим. Тази политика за поверителност обяснява какво ще направим с личните ви данни.
Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (за краткост “Политика”) обхваща въпросите, свързани с личните данни на физически лица, събирани и обработвани от община Добричка, с адрес 9300 Добрич, ул. „Независимост“ 20, посредством сайта https://cbc-culture.eu (наричани за краткост “Сайт”, “Уебсайт”, “Интернет страница”), по електронен път (електронна поща), телефон или посредством други начини, при които физическо лице (за краткост “Субект”) доброволно предоставя своите данни. Сайтът се администратира от община Добричка. При обработването на лични данни администраторът на лични данни спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и Закона за защита на личните данни, защото за нас сигурността на личните данни на физическите лица (запитващи лица, клиенти, доставчици, служители, други) е от първостепенно значение. Можете да се свържете с нас или чрез Сайта или по друг начин.
Политиката съдържа информация за физическите лица, които предоставят свои лични данни или данни на трети лица. Документът описва детайлно кой обработва данните (администратор на лични данни), чии данни обработва администраторът (категории субекти на лични данни), какви данни на физически лица се обработват, по какъв начин администраторът събира, обработва, използва и защитава тези данни и какви права имат по повод обработката субектите на лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ регламент относно защитата на данните (познат като Общ регламент или GDPR). Всяко лице, което е предоставило по някакъв повод данни, следва да се запознае с настоящата Политика заповерителност и защита на лични данни.
Никоя трета страна не може да има достъп до личните данни, без предварително същото да е сключило споразумение за поверителност на данните, което налага на третата страна задължения, не по-малко обременяващи от тези, които са поети от общината, и което дава право на същото да извършва проверки на спазването на наложените със споразумението задължения.
Тази политика се прилага и за всички служители на общината, както и за външни доставчици на продукти и услуги, с които то има сключени договори. Всяко нарушение на Общия регламент ще бъде разглеждано като нарушение на трудовата дисциплина, респ. като неизпълнение на договори с партньори, а в случай че има предположение за извършено престъпление, въпросът ще се предостави за разглеждане в максимално кратък срок на съответните държавни органи.
За посетителите на Сайта, които не изпращат запитвания чрез формата за контакт, а единствено разглеждат интернет страницата ни, се прилага приетата и публикувана в Сайта Политика за бисквитките. Следва да имате предвид също, че настоящата Политика за поверителност не се прилага за юридически лица (търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел).

Б. СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Следните видове лична информация може да бъдат събирани, съхранявани и използвани:
-информация за компютъра ви, включваща вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра ви и операционна система;
-информация за посещенията ви и употребата на този уебсайт, включително референтния източник, продължителност на посещение, гледания на страници и уебсайт навигация;
-информация като имейл адреса ви, която въвеждате, когато се регистрирате в нашия уебсайт;
-информация като името ви и имейл адреса ви, които сте въвели;
-информация, която въвеждате, докато използвате услугите на нашия уебсайт;
-информация, генерирана докато използвате нашия уебсайт, включително кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате;
-информация, съдържаща се във всяка комуникация с нас, изпратена ни чрез имейл или чрез уебсайта ни, включително съдържанието на комуникацията и метаданните;
-всяка друга лична информация, която ни изпращате.
Преди да ни споделите личните си данни, трябва да получим съгласието ви за това разкритие и за обработката на тази лична информация в съответствие с тази политика за поверителност.

В. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Лична информация, подадена до нас чрез уебсайта ни, ще бъде използвана за целите, уточнени в тази политика за поверителност или в съответните страници на уебсайта. Може да използваме личната ви информация за:
-администриране на нашият уебсайт;
-персонализиране на уебсайта ни за вас;
-осигуряване на статистическа информация за потребителите ни на трети лица (но тези трети лица няма да могат да идентифицират отделните потребители от тази информация);
-справяне със запитвания и оплаквания, направени от или за вас, които са свързани с уебсайта ни;
-предпазване на уебсайта ни и предотвратяване на измама;
-потвърждение на съгласие с нашите правила и условия, ръководени от употребата на уебсайта ни (включително показването на лични съобщения, изпратени чрез услугата на сайта ни за лични съобщения)
-други цели.

В зависимост от причината, наложила обработката на лични данни, видът на тези данни може да бъде различен. Предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента (вж, чл.9 и чл. 10 – от Регламента тук). Ние изискваме единствено такива лични данни, които са ни необходими за предоставяне на дейността. В хода на използване на сайта https://cbc-culture.eu от физически лица, общината може да обработи и други данни, които не съдържат лични данни, но се касаят до субекта, като например неговия IP адрес, данни за активността му в сайта и др. подобни.
В зависимост от конкретното действие, ние събираме следните данни:
-вашите имена;
-електронен адрес;
-телефон за контакт;
В случай че предоставяте Ваши лични данни, посредством Viber, Skype, фейсбук или друга платформа/социална мрежа, Ви информираме, че тези платформи/уебсайтове/социални мрежи имат свои собствени правила за поверителност и че не приемаме никаква отговорност или отговорност за тези правила, доколкото обработката от тяхна страна не може да се контролира от нас. В тази връзка Ви препоръчваме да проверите тези правила преди да ни изпратите личните си данни посредством тези уебсайтове/приложения/платформи.
Ако оставите публикация или коментар на сайта IP адресът ви ще бъде запазен. Това е за безопасността на оператора на уебсайта. Отделно от това, поради факта, че изпращането на коментари, запитвания и други съобщения до сайта, представлява изпращане на електронно изявление, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (“ЗЕДЕУУ”) ОСА има задължение да поддържа логове на факта на изпращане на изявлението за срок от 1 година. Логът съдържа датата на изявлението, име и имейл адрес на подателя, ако такива са въведени.
Ако ни предоставите лична информация за някой друг, трябва да го направите само с оторизацията на това лице. Трябва да го информирате как събираме, използваме, разкриваме и съхраняваме личната информация в съответствие с настоящата Политика за сигурност на личните данни на физическите лица.
В хода на изпълнение на нашата дейност:
В хода на изпълнение на нашата дейност ние можем да получим редица лични данни, касаещи както Вас, така и трети лица. Ето защо, не е изключено при изпълнение на услугите си, да се наложи да обработим и лични данни, в това число:

-чувствителни лични данни – това са такива данни, които разкриват расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения; членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни; данни за здравословното състояние, както и данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация; банкови сметки и банкови транзакции, данни от интимния живот и т.н.;
-други данни, в т.ч. лични – данни за имуществено състояние, семейно положение, трудов стаж, финансово положение, съдебни и извънсъдебни претенции от и срещу Вас, данни за образувани от и срещу Вас дела, данни на и за контрагенти и т.н.;
-лични данни за лица под и над 16-годишна възраст;

Г. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Лични данни се предоставят на трети лица само след получаване на писмено съгласие на лицето, за което се отнасят данните, освен в случаите, свързани с опазване на обществения ред и сигурността. При неполучаване на съгласие от лицето или при изричен отказ да се даде съгласие, данните не се предоставят. Не се изисква съгласие на лицето, ако обработването на неговите лични данни се извършва само от или под контрола на компетентен държавен орган за лични данни, свързани с извършване на престъпления, на административни нарушения и на непозволени увреждания.

Може да предоставим личната ви информация:
-до степента, в която сме длъжни да го направим по закон;
-за да установим, упражним или защитим нашите права (включително осигуряване на информация на други лица за целите на предотвратяване на измама);
-Освен в случаите, посочени в тази политика за поверителност, ние няма да предоставим личната ви информация на трети лица.

Д. МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ НА ДАННИ
Информацията, която сме събрали, може да бъде съхранявана, обработена и прехвърляна между всяка една от държавите, с които работим, за да можем да използваме съответната информация в съответствие с тази политика за поверителност.
Информацията, която сме събрали, може да бъде прехвърлена на следните държави, които нямат права за защита на данните, подобни на тези, които са в сила в Европейската Икономическа Зона: Съединените Американски Щати, Русия, Япония, Китай и Индия.
Личната информация, която публикувате или предоставяте в публикации в нашия уебсайт, може да бъде достъпна чрез интернет по целия свят. Ние не можем да предотвратим употребата или злоупотребата на подобна информация от други.
Вие изрично се съгласявате с трансферите на лични данни, описани в този раздел Д.

Е. ЗАПАЗВАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Този раздел Е излага нашите политики и процедури за запаметяване на данни, които са разработени да подпомагат да гарантираме, че се съобразяваме с правните си задължения за запаметяване и изтриване на лична информация.
Личната информация, която обработваме за каквато и да е цел или цели, няма да бъде съхранявана за по-дълъг период от нужния за съответната цел или цели.
Въпреки другите разпоредби в Секция Е ще запаметим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:
-до степента, в която законът изисква от нас;
-ако вярваме, че документите може да са свързани с вероятни съдебни производства;
-за да установим, упражним или защитим нашите права (включително осигуряване на информация на други лица с цел предотвратяване на измама).

Ж. ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ
Ще предприемем разумни технически и организационни мерки за предотвратяване на загуба, злоупотреба или промяна на личната ви информация.
Ще съхраняваме цялата лична информация, която осигурявате на нашите сигурни (защитени от парола и защитна стена) сървъри.
Вие потвърждавате, че предаването на информация по интернет само по себе си е несигурно, и ние не можем да гарантираме сигурността на данни, изпратени по интернет.
Адрес за кореспонденция: 9300 гр.Добрич, ул. „Независимост“ 20