МАРШРУТ ,,РЕЛИГИОЗНА ДОБРУДЖА"
(Religious Dobrudja)

Маршрутът има историко- религиозен характер, в него са включени специфични обекти, включително религиозни селища от всички култури, срещани в Добруджа – северна и южна.
Религията има силно влияние и в наши дни върху ежедневието и празниците на хората. Голяма част от най-големите празници през годината са свързани с вярата, произтичат от нея и връщат хората към изконните ценности и добродетели, залегнали в основата на всяка една религия. И в миналото и днес битът и религията се преплитат по многообразни начини, поради което религията не може да бъде разбрана, без да се оцени начинът на живот на местното население, а вярванията и религиозните обредите са повлияни от неговото ежедневие. Причините за предлагането на маршрут „Религиозна Добруджа“ са:

1) високият относителен дял на туристите, които посещават други региони и държави с цел запознаване с историята на религията и свързаните с нея реликви, сгради, обичаи и събития;
2) богатото религиозно наследство на региона, включващо религиозни обекти, датирани от столетия преди новата ера, редица светилища и храмове, функциониращи днес и демонстриращи единството на хора с различни религии, които успяват да честват заедно своите празници и да живеят в мир и разбирателство помежду си.

Маршрутът предлага възможности за поклонници, за хора, възприемащи забележителностите през философията и ценностите на определената религия и за туристи с интерес към религиите и историческото им развитие по места. Той е подходящ за посещение по всяко време, голяма част от обектите работят целогодишно.