Приключи публичното обсъждане на Общата стратегия за културен туризъм в трансграничния район Констанца – Добрич

11.03.2021 г.

На 04.02.2021 г. на сайта на Община Добричка беше публикувана Покана за публично обсъждане на Обща стратегия за културен туризъм в трансграничния район Констанца – Добрич. Тя е разработена по проект ROBG 456 „Хършова-Добричка, заедно по красивия път на устойчивото развитие, чрез трансгранична култура“, финансиран от Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.

В 30-дневния срок за обсъждане в деловодството на Общината постъпиха 4 предложения от кметовете на селата Победа, Бранище, Стефан Караджа и Паскалево за включване на допълнителни обекти в маршрутите, разработени в рамките на Стратегията.

Комисия, назначена със заповед на кмета Соня Георгиева, разгледа заедно с консултанта на Стратегията предложенията и след констатиране на тяхната обоснованост, включи в предложените маршрути следните обекти:

  1. В маршрут „Религиозна Добруджа“ – църквата „Свети Архангел Михаил“ в с. Победа
  2. В маршрут „Местна храна и музика“ – събитието фоклорна „Хоротека“ в с. Бранище
  3. В маршрут „Природно-опознавателни и екстремни приключения“ – Каралезката чешма край с. Стефан Караджа
  4. В маршрут „Култура и етноси“ – експозиция „100 години „Песента на колелетата“ в с. Стефан Караджа и изграждащият се посетителски център – атракция в с. Паскалево

 

През месец март предстои разглеждане на Общата стратегия за културен туризъм в трансграничния район Констанца – Добрич от Добрички общински съвет.