РАБОТНА СРЕЩА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА „ОБЩА СТРАТЕГИЯ ЗА КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РАЙОН КОНСТАНЦА-ДОБРИЧ“

15.01.2020 г.

На 22 януари 2020 г. ще се проведе работна среща с цел консултиране със заинтересованите страни, ангажирани с управлението на туризма, с културното/ природното наследство, с централизирането на информацията, от Област Добрич. Тя се провежда в рамките на проект ROBG 456 „Хършова-Добричка, заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура“. Стратегията се разработва от експерти на „Тонус 21“ ЕООД.

Проблемът, който обосновава необходимостта от разработването на Стратегията: от една страна – богатството на културните и природните ресурси, и от друга – липсата на туристи на територията на двете общини.

И двете общини са разположени в историко-географския регион, наречен Добруджа. От културна гледна точка Добруджа е регион без граници. Общата история създава материално и нематериално културно наследство, характеризиращо се с голямо разнообразие и със значение за идентичността и развитието на двете нации. Ето защо Стратегията обхваща територията на окръг Констанца, Румъния и област Добрич, България. Тя е предназначена за всеки, който създава, предлага или ползва регионалния туристически продукт.